Saturday, August 13, 2011

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.6 หลักสูตร 2551 ดาวน์โหลด

ดาวน์ โหลดแผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 หลักสูตร 2551 เอาไปปรับใช้ครับ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่คุณครูสามารถเอาไปดู เป็นแบบอย่างในการจัดทำได้ครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ·        ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
·        ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
·        ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
·        ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
·        แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
·        มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
·        นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้

ตัวอย่าง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
                ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน
ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านเรื่อง พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การอ่านคำที่มีอักษรนำ                              
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การอ่านคำที่มีอักษรควบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ตัวเลขไทย 
          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การคัดลายมือ

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.5 หลักสูตร 2551 ดาวน์โหลด

ดาวน์ โหลดแผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.5 หลักสูตร 2551 เอาไปปรับใช้ครับ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่คุณครูสามารถเอาไปดู เป็นแบบอย่างในการจัดทำได้ครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ·        ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
·        ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
·        ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
·        ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
·        แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
·        มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
·        นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้

ตัวอย่าง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ กระเช้าสีดา 
         ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน
ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านวิเคราะห์เรื่อง กระเช้าสีดา  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์                                   
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ คำที่มีความหมายตรงและความหมายโดยนัย  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การจดบันทึก          
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ คำภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทย 
              แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖  การแนะนำหนังสือ  


ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย ป. 5  เล่ม 1

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.4 หลักสูตร 2551 ดาวน์โหลด

ดาวน์ โหลดแผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.4 หลักสูตร 2551 เอาไปปรับใช้ครับ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่คุณครูสามารถเอาไปดู เป็นแบบอย่างในการจัดทำได้ครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ·        ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
·        ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
·        ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
·        ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
·        แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
·        มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
·        นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้

ตัวอย่าง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สองพี่น้อง 
                ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 
ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟัง 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การอ่านเรื่อง สองพี่น้อง                                
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การอ่านคำที่มีตัวสะกดแม่ ก กา แม่กน และแม่กด 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การอ่านคำที่ออกเสียง ร ล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕  การอ่านคำที่ออกเสียง อะ     
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การพูดแนะนำตนเองและการพูดสนทนา              
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ การผันอักษร ๓ หมู่               

Friday, August 12, 2011

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.3 หลักสูตร 2551 ดาวน์โหลด

ดาวน์ โหลดแผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป. 3 หลักสูตร 2551 เอาไปปรับใช้ครับ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่คุณครูสามารถเอาไปดู เป็นแบบอย่างในการจัดทำได้ครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ·        ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
·        ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
·        ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
·        ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
·        แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
·        มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
·        นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้

ตัวอย่าง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นิทานอีสป หมาจิ้งจอกกับแพะ 
                « ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน
« ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  การฟังนิทานอีสป เรื่อง หมาจิ้งจอกกับแพะ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  การอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกด
                                              ตรงตามมาตราตัวสะกด                         
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓  การอ่านสะกดคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การอ่านและการอ่านผันวรรณยุกต์
                                             คำที่มีอักษรควบ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ มารยาทในการฟัง 

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.2 หลักสูตร 2551 ดาวน์โหลด

ดาวน์ โหลดแผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป. 2 หลักสูตร 2551 เอาไปปรับใช้ครับ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่คุณครูสามารถเอาไปดู เป็นแบบอย่างในการจัดทำได้ครับ


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ·        ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
·        ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
·        ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
·        ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
·        แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
·        มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
·        นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้

ตัวอย่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กินดีมีสุข
                « ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน
« ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  การอ่านเรื่อง กินดีอยู่ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การอ่านคำที่มาตราแม่ ก กา
       และมาตราตัวสะกด                             
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การอ่านคำที่มีสระอะ เอะ โอะ เออ อัว
     ที่มีตัวสะกด 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การพูดทักทาย
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การอ่านสรุปเรื่อง