Tuesday, August 11, 2009

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป. 1 หลักสูตร 2551ดาวน์โหลด

sดาวน์โหลดแผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป. 1 หลักสูตร 2551 เอาไปปรับใช้ครับ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่คุณครูสามารถเอาไปดู เป็นแบบอย่างในการจัดทำได้ครับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

·        ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
·        ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
·        ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
·        ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
·        แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
·        มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
·        นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ดาวน์โหลดแผนวิชาภาษาไทยป. 1 ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดแผนวิชาภาษาไทยป. 1 ชุดที่ 2

3 comments:

 1. ดิฉันขออนุญาิตประยุกต์แผนการสอนไปใช้นะคะ
  เป็นคุณครูจำเป็นนะคะ ช่วยทางวัดสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆ ที่ย้ายมาอยู่กับพี่แม่ในต่างประเทศนะคะ

  ขอบพระคุณอย่างสูงคะ

  ReplyDelete
 2. ขอบคุณนะคะที่มีแผนการสอนดี ๆ หนูเป็นนักศึกษาครุศาสตร์ค่ะ
  ต้องทำแผนการสอน ไม่รู้จะเขียนยังไงดี ต้องขอบคุณมากค่ะ

  ReplyDelete
 3. ขอบคุณมากจะนำไปปรับใช้กับเด็กๆ

  ReplyDelete