Saturday, August 13, 2011

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.5 หลักสูตร 2551 ดาวน์โหลด

ดาวน์ โหลดแผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.5 หลักสูตร 2551 เอาไปปรับใช้ครับ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่คุณครูสามารถเอาไปดู เป็นแบบอย่างในการจัดทำได้ครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ·        ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
·        ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
·        ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
·        ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
·        แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
·        มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
·        นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้

ตัวอย่าง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ กระเช้าสีดา 
         ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน
ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านวิเคราะห์เรื่อง กระเช้าสีดา  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์                                   
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ คำที่มีความหมายตรงและความหมายโดยนัย  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การจดบันทึก          
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ คำภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทย 
              แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖  การแนะนำหนังสือ  


ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย ป. 5  เล่ม 1

1 comment: