Saturday, August 13, 2011

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.6 หลักสูตร 2551 ดาวน์โหลด

ดาวน์ โหลดแผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 หลักสูตร 2551 เอาไปปรับใช้ครับ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่คุณครูสามารถเอาไปดู เป็นแบบอย่างในการจัดทำได้ครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ·        ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
·        ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
·        ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
·        ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
·        แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
·        มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
·        นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้

ตัวอย่าง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
                ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน
ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านเรื่อง พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การอ่านคำที่มีอักษรนำ                              
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การอ่านคำที่มีอักษรควบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ตัวเลขไทย 
          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การคัดลายมือ

4 comments: